Technologické spracovanie

Odporúčania pre uloženie a konečnú úpravu konštrukcií s ekostyrenbetónom:

Úprava podkladu:

Podklad

Ochrana podkladu min. hrúbka
EKOSTYRENBETÓNU
Drevené dosky Impregnančný náter, asfaltová lepenka alebo netkaná plsť. 70 mm
Pórovitý podklad Asfaltová lepenka 50-60 mm
Betón a keramika Navlhčiť, pri silne znečistenom a zamastenom povrchu je potrebné zaistiť vyššiu priľnavosť vhodným náterom. 50-60 mm
Oceľové plechy Ochranný náter 70-120 mm
podľa konštrukcie
Prechody a rozvody Ochrániť púzdrami alebo vhodným náterom. Táto ochrana by mala presahovať povrch EKOSTYRENBETÓNU o 30 - 40 mm  

 

Kladenie

EKOSTYRENBETÓN sa ukladá vždy na celú výšku vrstvy. Sklon vrstvy môže byť až 30°. Zhutňovanie nie je potrebné okrem výroby prefabrikátov. Postačí povrch stiahnúť latou a uhladiť hladlom. Ihneď po dokončení sa doporučuje vlhký povrch posypať cementom s prímesou vápna (3:1). Pri voľných plochách je nutné povrch chrániť pred nadmerným vysychaním a poveternostnými vplyvmi.

 

Armovanie

K zvýšeniu nosnosti a manipulačnej tuhosti je možné EKOSTYRENBETÓN armovať. Odporúča sa použitie zvarovaných sietí. Armatúra sa ukladá do dolnej tretiny až polovice hrúbky vrstvy, výška sa fixuje podložkami.

 

Priečky

Vrstva EKOSTYRENBETÓNU (zmes 3, 4, 5)) môže byť bez ďalších úprav podkladom pre priečky s hmotnosťou menšou ako 200 kg/m3.

 

Konečná úprava

Zmes Spôsob použitia Úprava
1 Nenosná izolácia alebo výplň povrch hrubý alebo vyrovnaný
1, 2 Nepochôdzne ploché strechy cementový poter 20-30 mm za 24 hod
2 Podlahové dielce a dosky cementový poter 20-30 mm za 24 hod
2 Dlažba hr. viac ako 15 mm uložiť do maltového lôžka 30 mm za 48 hod

3, 4

  cementový poter 20-30 mm za 24 hod (uloženie do tmelu)
2 Dlažba hr. menej ako 15 mm uložit do maltového lôžka 30-40 mm za 48 hod
3, 4   cement. poter 15-20 mm za 24 hod (uloženie do tmelu, lepenie
5   poter vápnocementovou kašou na čerstvý povrch (uloženie do tmelu, lepenie)
2 Povlak textilný alebo PVC betonová mazanina 30-50 mm s cement. úpravou za 24 hod.
3   cementový poter 15-20 mm za 24 hod.
4   poter vápnocementovou kašou na čerstvý povrch
2, 3, 4 Krytina pochôdznych striech betonová mazanina 30-50 mm s cement. úpravou za 24-48 hod. alebo cementový poter 15-30 mm za 24 hod.
4   poter vápnocementovou kašou na čerstvý povrch